Schedule stores "Salute" during the holidays!

Lutsk, ave. Sobornosti, 22:
31 грудня 8:00-21:00
1 січня 9:00-23:00
6 січня 8:00-21:30
7січня 9:00-23:00

Lutsk, ave. Hrushevskoho 20;
31 грудня 7:00-21:00
1 січня 9:00-23:00
6 січня 7:00-21:30
7січня 9:00-23:00

Lutsk str. Konyakina, 14;
Lutsk, blvd. Druzhby narodiv, 3;
Vladymyr-Volynskyj str. Danyla Galyckogo, 87;
Kovel str. Nezalezhnosti, 56;
Kovel b-r. Lesy Ukrainky, 29

31 грудня 8:00-21:00
1 січня 9:00-22:00
6 січня 8:00-21:30
7січня 9:00-22:00

We are waiting for you!